آشنایی با روشویی چوبی و معرفی یک مدل محبوب‌آن - آرمان و هدف