admin_mti1360, نویسنده در آرمان و هدف - صفحه 178 از 179