admin_mti1360, نویسنده در آرمان و هدف - صفحه 9 از 9