admin_mti1360, نویسنده در آرمان و هدف - صفحه 164 از 164