سرلشکر صفوی انتقال قدرت از غرب به شرق در حال انجام است - آرمان و هدف