زبان بدن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ - آرمان و هدف